Enhancement of camptothecin production in Camptotheca acuminata hairy roots by overexpressing ORCA3 gene

Xiaoning Ni, Shiqiu Wen, Wei Wang, Xiaoyun Wang, Hui Xu, Guoyin Kai

Pages: 85-88

Graphical Abstract