Anti-hyperlipidemic caffeoylquinic acids from the fruits of Pandanus tectorius Soland

Huiling Liu, Xiaopo Zhang, Chongming Wu, Haifeng Wu, Peng Guo, Xudong Xu

DOI: 10.7324/JAPS.2013.3803Pages: 016-019

Graphical Abstract